Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Sticker & Zo     Mei 2011

Artikel 1

ALGEMEEN

1.

Op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

2.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien voor de verkrijging van een aanbieding of een offerte en/of de uitvoering van een overeenkomst of opdracht, de diensten van anderen zijn betrokken.

3.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (leverings)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
4.

Indien Sticker en Zo niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Sticker & Zo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden op te eisen.

5.

Indien zich een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, zullen partijen onderling tot een oplossing moeten komen.
 
Artikel 2

Offertes en aanbiedingen

1.

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Een offerte of een aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 
2.

Sticker en Zo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
 
3.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder ook begrepen reis-, verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
 
4.

Indien de aanvaarding geheel of gedeeltelijk afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Sticker & Zo niet meer aan de offerte of aanbieding gehouden, maar gelden de ze voorwaarden voor de gewijzigde omstandigheden. Sticker & Zo zal de nieuwe afspraken daar waar nodig schriftelijk bekrachtigd willen zien en dit ook melden, voordat aan de uitvoering gehoor wordt gegeven.
 
5.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Sticker & Zo nooit tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht en/of tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes ook gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
Artikel 3

Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst en prijsverhoging.

1.

Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien een andere termijn wordt overeengekomen is of wordt dit schriftelijk vastgelegd.

2.

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Sticker en Zo streeft naar een vlotte afhandeling en een korte leveringstermijn. Bij overschrijding van een termijn, dient Sticker en Zo hiervan schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Er volgt dan een redelijke termijn om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 
3.

Sticker en Zo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.

Sticker en Zo is gerechtigd een overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sticker en Zo de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sticker en Zo de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten indien wederpartij niet aan haar verplichtingen uit de daaraan voorafgaande fase(n) heeft voldaan. Indien de opschorting na 30 dagen nog van kracht is, vervalt de overeenkomst voor de nog te verrichten werkzaamheden en is Sticker en Zo gerechtigd tot het in rekening brengen van alle onderstaand vermelde kosten. Indien de wederpartij de geplaatste order of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, kan Sticker en Zo de daarvoor bestelde en gereedgemaakte zaken, vermeerdert met eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening brengen.
 
5.

Indien Sticker en Zo gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Sticker en Zo ter beschikking heeft gesteld.
 
6.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sticker en Zo zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 
7.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sticker en Zo gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sticker en Zo bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Sticker en Zo op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 
8.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sticker en Zo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 
9.

Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sticker en Zo gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Sticker en Zo daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 3 vervolg
 
10.

Indien Sticker en Zo bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Sticker en Zo onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Sticker en Zo toekomende bevoegdheid of een op Sticker en Zo rustende verplichting  ingevolge de wet. 
 • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Sticker en Zo alsdan bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.

Sticker en Zo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

 • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
 • Na het sluiten van de overeenkomst Sticker en Zo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Sticker en Zo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Sticker en Zo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
 • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sticker en Zo kan worden gevergd;

 
2.

Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Sticker en Zo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sticker en Zo op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Sticker en Zo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
4.

Indien Sticker en Zo op de gronden als genoemd in dit artikel tot wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling , terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 
5.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sticker en Zo , zal Sticker en Zo in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Sticker en Zo is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de wederpartij in rekening gebracht. Sticker en Zo zal de wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Sticker en Zo genoemde termijn te voldoen, tenzij Sticker en Zo anders aangeeft.

6.

In geval van liquidiatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering, of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sticker en Zo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sticker en Zo op de wederpartij zijn in dat geval direct opeisbaar.

Artikel 4 vervolg

7.

Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1.

Sticker en Zo is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sticker en Zo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sticker en Zo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Sticker en Zo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sticker en Zo zijn verbintenis had moeten nakomen.
 
3.

Sticker en Zo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.

Indien Sticker en Zo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sticker en Zo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Geschillen bij verzending, plakken en beheren van Stickers

1.

Dit artikel heeft specifiek betrekking op stickers en aanverwante producten.

2.

Sticker en Zo produceert zelf geen stickers, de stickers worden direct of indirect verkregen via producenten of toeleveranciers. Sticker en Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades of aanspraken ontstaan door (delen van) afbeeldingen op stickers of aanverwante producten. Sticker en Zo kan niet indirect aansprakelijk worden gesteld door derden. Sticker en Zo is gerechtigd voor eigen rekening en risico stickers te (laten) fabriceren eventueel in opdracht van derden.

3.

Sticker en Zo maakt voor de verzending van haar artikelen gebruik van de diensten van TNT brievenbus- of pakketpost. Hierbij wordt het artikel bij u aan de deur aangeboden, maar is het ook mogelijk dat dit bij uw afwezigheid bij uw buren wordt afgegeven. Sticker en Zo is niet verantwoordelijk voor schade aan of het zoekraken van artikelen tijdens de verzending. Indien dit zich voordoet, neem dan wel even contact op met Sticker en Zo.

4.

Wederpartij is verplicht de sticker direct na ontvangst te controleren. Indien de afgeleverde sticker afwijkt van de bestelde sticker dan dient wederpartij dit direct te melden (mail of telefoon). Doet wederpartij dit niet binnen 1 week na aflevering, dan mag Sticker en Zo uitgaan van een naar tevredenheid afgeronde opdracht.

Artikel 6 vervolg

5.

Sticker en Zo is niet aansprakelijk voor een te late constatering van gebreken, een gebrek dat is opgetreden tijdens opslag of beheer bij of namens wederpartij, noch voor een fout bij het bewerken of plakken van de sticker. Alle stickers worden geleverd met een uitgebreide plakinstructie.
 
6.

Sticker en Zo is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door (onderdelen van) de sticker. Ook kan Sticker en Zo niet aansprakelijk worden gesteld als bij bewerking van de sticker blijkt dat er geen goede of juiste ondergrond wordt of is gebruikt.

7.

Sticker en Zo is niet aansprakelijk voor fouten in teksten of kleurstellingen die door opdrachtgevers zijn opgegeven.

8.

Sticker en Zo zal alleen tot het uitleveren van stickers overgaan, nadat betaling is geverifieerd. Indien verificatie niet mogelijk blijkt, zal wederpartij betaling voldoende en overtuigend moeten aantonen.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

1.

Voor zover er niet middels IDEAL is betaald, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sticker en ZO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.

Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is wederpartij van rechtswege in verzuim en alsdan rente verschuldigd. De rente is 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in dat geval is de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van het betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

3.

Sticker en Zo heeft het recht om de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.

Sticker en Zo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sticker en Zo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Alle bezwaren ten aanzien van de factuur of geleverde prestatie moeten worden gemeld binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.

Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Sticker en Zo echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijk en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1.

Alle door Sticker en Zo in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Sticker en Zo totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Sticker en Zo gesloten overeenkomst (en) deugdelijk is nagekomen.
 
2.

De door Sticker en Zo geleverde zaken die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.

De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om de eigendomsrechten van Sticker en Zo veilig te stellen.

4.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Sticker en Zo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.

De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sticker en Zo ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sticker en Zo gerechtigd tot deze penningen.

6.

Voor het geval Sticker en Zo haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sticker en Zo en door Sticker en Zo aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sticker en Zo zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames

1.

De door Sticker en Zo te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Sticker en Zo kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Sticker en Zo verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

3.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sticker en Zo, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sticker en Zo geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 9 vervolg

4.

De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Sticker en Zo te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sticker en Zo in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Sticker en Zo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 
5.

Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sticker en Zo de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Sticker en Zo vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Sticker en Zo te retourneren en de eigendom daarover aan Sticker en Zo te verschaffen, tenzij Sticker en Zo anders aangeeft.

8.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sticker en Zodaardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
 
1.

Indien Sticker en Zo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.

Sticker en Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sticker en Zo is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.

Sticker en Zo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sticker en Zo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sticker en Zo toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.

Sticker en Zo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6.

Indien Sticker en Zo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sticker en Zo beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.

De aansprakelijkheid van Sticker en Zo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sticker en Zo of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Verjaringstermijn

1.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sticker en Zo en de door Sticker en Zo bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Sticker en Zo van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12 Risico-overgang

1.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 13 Vrijwaring

1.

De wederpartij vrijwaart Sticker en Zo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sticker en Zo toerekenbaar is.

2.

Indien Sticker en Zo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Sticker en Zo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sticker en Zo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sticker en Zo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1.

Sticker en Zo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sticker en Zo heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sticker en Zo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 
1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-west Holland.
 
2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Sticker en Zo.
 
3.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.